Životní styl single matky, jeho pozitiva a negativa

V dokonalém světě by se děti měly rodit milujícímu, vyspělému a dobře zajištěnému páru, který po něm bezmezně touží. Přestože spokojený rodinný život je stále ideálem většiny, není život tak jednoduchý.

Podmínky ve společnosti se mění. Mladí lidé se snaží před založením rodiny si vybudovat své profesní uplatnění, stát se nezávislými a soběstačnými. Zakládání rodiny se odkládá stále do pozdějšího věku. Tento trend se promítá i do rodinného modelu. Přibývá neúplných rodin. Mnohé ženy se rozhodnou pro mateřství bez partnera, protože při tomto hektickém stylu života svého životního partnera nenašly. Jiným se manželství, nebo partnerství rozpadlo, přičemž na stoupajícím počtu rozvedených manželství budou mít jistě také vliv mimo jiné i kariérní a profesní nároky partnerů, jakožto odraz náročnosti dnešní doby. Osamělých, neboli single matek přibývá a tento styl života se již pomalu začíná stávat něčím běžným. Mezi matkami samoživitelkami jsou často úspěšné, soběstačné a ekonomicky nezávislé ženy. Přesto znamená single rodičovství velkou odpovědnost a nese s sebou rizika v ekonomickém zajištění dítěte i z hlediska výchovy. Dítěti chybí mužský vzor a matce chybí podpora v partnerovi jakožto další výchovné autoritě. Pokud se ale k těmto rizikům přistupuje zodpovědně a uvědoměle, je možné se s nimi funkčním způsobem vypořádat. Nezapomínejme na to, že miliony zdravých a dobře přizpůsobivých dětí vyrostlo v neúplné rodině tvořené matkou a dětmi. 

Důvody, proč se žena, nebo muž stance single rodičem, mohou být různé. V každém případě se kromě ekonomických, pracovních a sociálních problémům, musí vypořádat i s emočními.  I přes každodenní péči o děti může zažívat samotu, výčitky vůči dítěti, úzkost prožívanou za dítě, velikou lítost, když dítě porovnává svůj život s životem ostatních dětí vyrůstajících v úplných rodinách. Nároky na emoční přizpůsobení se této situaci jsou možná jedněmi z nejnáročnějších. Osamělý rodič prožívá emočně náročnou životní situaci sám za sebe a zároveň i za svoje dítě. 

Pozitiva single rodičovství

Většinou se hovoří o negativních efektech single rodičovství. Přestože kompletní rodina je stále ideálním prostředím pro výchovu dítěte, lze nalézt na single rodičovství i některá pozitiva.  Jedním z nich je zažívání silného pouta mezi matkou a dítětem.  Navzdory všem těžkostem prožívají matky intenzivní pouto se svým dítětem. Péče o dítě a sledování jeho růstu a vývoje přináší radostné uspokojení. Často je slyšet věta: Moje děti je to jediné, co se mi povedlo, a často je s tím spojen také pocit hrdosti z toho, že navzdory všem těžkostem děti prospívají, tedy, hrdost sama ze sebe, že se dokáží se svou situací naložit a postarat se o děti, aby dobře prospívaly.

Děti žijící v neúplné rodině jsou častěji vedení ke sdílení a sounáležitosti s širší rodinou, nebo komunitou. Single rodiče mají zpravidla mnoho podporovatelů, ať už to jsou členové širší rodiny, nebo ze sousedství, přátelství, ale i podporujících skupin, kam mohou docházet.  Děti se tak učí zapojovat se do mnoha společenských skupin a nacházet si tam svá místa a role.  S tím souvisí i pocit zodpovědnosti. Tyto děti se učí a rychleji chápou hodnotu vlastního přispění do chodu společné domácnosti a společného života, a tudíž i hodnotu přispění matky a druhých.  Mnohdy se stává, že starší sourozenci přebírají opatrovnickou roli o mladší sourozence a zažívají se svými sourozenci již v dětském věku velmi silné pouto a zároveň se tak připravují na svůj vlastní rodinný život. Dítě z neúplné rodiny zažívá bezesporu velké životní zklamání. Pokud rodič reaguje na jeho pocit zklamání s trpělivostí, podporou a empatií, je velmi pravděpodobné, že takové dítě vyzraje v emočně stabilní osobnost s citlivostí a empatií ve vztazích k druhým lidem. V neposlední řadě je třeba říct, že dnes již neplatí tvrzení o tom, že by rodičovský pár, který je v neustálém konfliktu a hádkách, měl spolu zůstávat kvůli dětem. Rozpad takového manželství a nastolení jiných podmínek odstraní ze života dítěte nucené přihlížení, případně i vtahování do rodičovských hádek.  Dítě tak má šanci zažívat pocit bezpečí v prostředí, ve kterém vyrůstá. 

Negativa single rodičovství

Jedná se pouze o některé příklady z té lepší stránky, z toho, co může přinést pozitivního single rodičovství do života rodiče a dítěte. Nelze samozřejmě tvrdit, že tyto pozitiva mohou vyvážit bezkonfliktní a harmonický rodinný život. Uvědomění si toho, co navzdory všem těžkostem může single rodičovství přinést dobrého, využití těchto pozitiv v běžném životě ruku v ruce s postojem, stylem výchovy, poskytování podpory a využití podpory pro sebe jako rodiče může pomoci překonat, nebo lépe zvládat negativní stránky single rodičovství. K těm patří již několikrát zmiňované finanční problémy, které zasahují do chodu domácnosti, do kvalitního trávení volného času, do sociálního začlenění, ale i do emočního prožívání. Dítě bude prožívat zklamání z toho, že si nemůže dovolit mít některé věci přinášející zábavu, nebo zažívat některé zážitky (např. dovolená u moře) jako jeho kamarádi a spolužáci. Rodič bude toto se svým potomkem zažívat a pociťovat za něj lítost. 

Single rodič se bude pravděpodobně častěji vypořádat s vlastními pocity rodičovské nedostačivosti. Zvládání každodenního shonu, zajištění pracovních povinností, obstarání domácnosti, zajištění volného času dítěte (odvádění a přivádění z kroužků) bude často na úkor jiných výchovných úkolů a vedení, nebo i přípravy do školy. Pocit matky, že nezvládá tolik, kolik by měla, nebo kolik by bylo potřeba, se může stát běžnou záležitostí. 

Pro matku i pro děti se jedná o náročnou situaci, která má svůj vliv na jejich psychiku. Již zmiňované emoční obtíže mají u dítěte často podobu sebepodceňování, snižování vlastní sebehodnoty, pocitů viny za rozpad manželství rodičů. Kromě toho také často touží po větší pozornosti a více společných chvil s rodičem, jichž se mu nedostává v dostačující míře pro velkou zaměstnanost a náročný denní program matky. Na straně matky se nejčastěji jedná o pocit osamocení. Není zde partner, se kterým by mohly sdílet svoje starosti, ale i úspěchy vlastní, nebo dětí. 

Jak se s tím vypořádat

Vychovávat a pečovat o děti bez podpory partnera není vůbec jednoduchá záležitost. Je však potřeba neztrácet odvahu a naplánovat si, jak zvládat každodenní stres. 

Pokud je na nás naloženo více úkolů, než máme pocit, že můžeme zvládnout, pomáhá vytvořit si rutinní strukturu dne. To znamená naplánovat určité činnosti na konkrétní dobu během denního programu a tu dodržovat (čas hlavních jídel, vstávání, čas přípravy do školy, čas, který trávíme s dětmi zábavou apod.). Zmírní to chaos a dítěti strukturovanost dodá větší pocit bezpečí a jistoty.

Negativním pocitům se nelze vyhnout. Často se může stát, že dítě vidí matku v špatném rozpoložení. Mnoho žen má vůči dětem výčitky, pokud je vidí rozrušené, nebo smutné. Avšak i tyto pocity patří k našemu životu a nelze před nimi dítě uchránit, naopak je třeba mu pomoci, aby jim porozumělo. Důležité je zůstat vůči sobě v pravdě a dítěti vysvětlit, že ono není příčinou citového rozpoložení rodiče. Příčinou jsou životní podmínky, se kterými se rodič potýká a je adekvátní, že se mnohdy necítí dobře. 

I po rozvodu, nebo po odchodu jednoho z rodičů bude dítě stále toužit po stejné lásce a zájmu, kterých se mu dosud dostávalo. Potřebuje stále stejnou ochranu, podporu, povzbuzení a milujícího rodiče. Pro single rodiče je obtížné poskytovat ve stejné míře stejnou podporu a vřelost, a to především v krátkém čase po rozpadu vztahu s partnerem. To, co dříve bylo automatické, se nyní musí naplánovat, aby nebylo ohroženo zažívání bezpodmínečné lásky dítěte rodičem. Je potřeba využít veškerý společný čas trávený s dítětem jako je cesta do školy, nebo do školky, cesta na nákup, společné jídlo k povídání si s dítětem a sdílení zážitků a pocitů.  Matka by se měla zajímat o zájmy svého dítěte a nechat dítě, aby jí o nich vyprávělo. Měla by ukazovat pozitivní emoce, dávat najevo, že je ráda, když dítě ráno vidí, když se dítě vrací domů ze školy. Pokud je matka s více dětmi, měla by si najít chvilku na každé dítě zvlášť. Důležitá je častá pochvala a ocenění. Největší efekt má pochvala tam, kde to dítě nečeká. Samozřejmě je důležité ocenit dítě za to, že zvládlo například uloženou domácí práci. Příjemně překvapeno ale dítě bude, pokud ho pochválíme za to, jak se mu podařila nějaká činnost, kterou udělalo samo spontánně.

Na druhé straně výchovu velmi ulehčí, když se nastaví jasná pravidla a hranice chování. Je potřeba pamatovat, že při výchovných konfliktech nemá single rodič podporu druhé rodičovské autority. Musí být tedy dopředu jasné, co je akceptováno jako žádoucí chování a co už není a jaké následky konkrétní chování má. 

Pro zvládání finančních obtíží je pravděpodobné, že se matka bude snažit zvýšit si svůj příjem změnou práce, nebo nabíráním dalších kratších úvazků. Je důležité rozumět a mít přehled o finančních výdajích a příjmech, zajímat se o dlouhodobé investice, nebo o různé typy spoření. Přínosné může být poradit se s důvěryhodným finančním poradcem, nebo navštívit kurzy finanční gramotnosti. 

Nejdůležitější a mnohdy nejtěžší je při všech těch zahlcujících úkolech a těžkostech zůstat pozitivní na mysli. Pomáhá naplánovat si dobu na vlastní odpočinek a chvilku jen pro sebe, setkávat se s přáteli, navštěvovat podpůrné skupiny, sdílet své zkušenosti s ostatními single rodiči. Chvíle smutku, stresu a vyčerpání se jistě dostaví. Matka je může sdílet i s dítětem, zároveň ale musí dítěti vysvětlit, že ono s těmito pocity nemá nic společného a že pro ni zůstává nesmírně důležité, že jí na něm záleží a má z něj radost. 

Komentáře